Follow

Virüsler ve gözetleme sistemlerinin geleceği – Aral Balkan ile söyleşi: “Bu sistemlerin çoğu yaratıldı, daha da öteye gitmeye çalışıyorlar”

medyascope.tv/2020/06/25/virus

(My interview in Turkish with MedyaScope TV.)

@aral Cok süper bir konusma Aral abi :D

Pardus hakkinda düsüncelerin nasil?

Sign in to participate in the conversation
Aral’s Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!